24 พค. 2561 เวลา น..

ระบบสมาชิก

สส.ชสอ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

รับสมัครสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 58 ปี (เกิด พ.ศ.2501 และ 2502 เป็นต้นไป) ค่าใช้จ่าย 4,840 บาท

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

(1) ใบสมัครของสมาคมฯ (2) ใบรับรองแพทย์ ร.พ.ของรัฐ อายุไม่เกิน 30 วัน (3) สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และผู้ที่ระบุให็เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ (4) สำเนาทะเบียนสมรส, ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)