18 มิย. 2562 เวลา น..

login
จำกัดจำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชี และฝากเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภทของสหกรณ์ รวมได้ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

เนื่องด้วยสภาพทางการเงินปัจจุบันของสหกรณ์ฯ มีสภาพคล่องสูง เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้จำกัดการรับฝากเงินของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก และฝากเงินเพิ่มในบัญชีเงินฝากทุกประเภทของสหกรณ์ฯ รวมได้ไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ต่อคน   ต่อเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  2561 เป็นต้นไป

thumbnail