24 พค. 2561 เวลา น..

ระบบสมาชิก

ชะลอการรับฝากเงิน และเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเพิ่มพูนทรัพย์ 5 ปี, เพิ่มพูนทรัพย์ 6 ปี และชะลอการเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

      เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ซึ่งเห็นชอบให้มีแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยให้มีการทบทวนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากอย่างน้อยปีละครั้ง และดำเนินการให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

      ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ ได้กำหนดให้สหกรณ์กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสำหรับระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 และ     ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ชุดที่ 40 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ชะลอการรับฝากเงิน และเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเพิ่มพูนทรัพย์ 5 ปี, เพิ่มพูนทรัพย์ 6 ปี และชะลอการเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 3 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

thumbnail