24 พค. 2561 เวลา น..

ระบบสมาชิก

สหกรณ์ฯ เปิด รับ - จ่าย เงินสด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.30 น.

สหกรณ์ฯ เปิด รับ - จ่าย เงินสด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.30 น. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินสด จึงขอแจ้งให้สมาชิกที่จะนำเงินสดมาทำธุรกรรม ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ทราบโดยทั่วกัน หากเป็นเวลา 15.30 น. - 16.30 น.สามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ได้ และให้โทรศัพท์แจ้งการโอนเงินดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่รับทราบภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่โอน หากเลยเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ให้โทรศัพท์แจ้งในวันทำการถัดไป

thumbnail