20 กย. 2564 เวลา น..

X-Close
เปิดให้กู้ลดหนี้ สำหรับสมาชิกข้าราชการส่วนท้องถิ่น วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.80% ส่งชำระไม่เกิน 150 งวด เร่ิ่ม 1 เมษายน 2564 นี้เป็นต้นไป