14 สค. 2565 เวลา น..

X-Close
พิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ในโรงเรียนประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด

จัดพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ในโรงเรียนประจำปี 2563 

ให้แก่โรงเรียน อาจารย์ และ นักเรียน 

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail