14 สค. 2565 เวลา น..

X-Close
พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ได้รับเกียรติจากนายสุรพล กมุทชาติ รองประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน 

ซึ่งสหกรณ์ฯ ผ่านการประเมินของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ เกรดระดับ A

ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2563 เป็นสหกรณ์ที่มีความมุ่งมั่นบริหารงาน

ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นแนวทางการบริหาร พร้อมทั้งจัดสวัสดิการ

และให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail