20 มค. 2561 เวลา น..

ระบบสมาชิก

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2560 จำนวน 200 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท ดูรายชื่อได้ตามประกาศสหกรณ์ฯ (โหลดเอกสาร)

ให้สมาชิกที่มีรายชื่อตามประกาศสหกรณ์ฯ  ติดต่อขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด หรือผ่านทางผู้แทนสมาชิกประจำหน่วย หรือผ่านทาง  ผู้ประสานงานกลุ่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560  ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สมาชิกรายใดที่ไม่มารับทุนภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสมาชิกรายนั้นสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2560 โดยสิ้นเชิง

thumbnail